verybigimage
IværksætteriUdgivet

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, hvis mål er at fremme sociale og samfundsgavnlige formål. En virksomhed skal opfylde forskellige krav, før den kan registreres som socialøkonomisk virksomhed. Her kan du læse mere om, hvad en socialøkonomisk virksomhed er, samt hvilke krav den skal opfylde for at blive registreret.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, hvis primære formål er at fremme sociale og samfundsgavnlige formål gennem sin indtægt.

Det betyder, at en socialøkonomisk virksomhed bruger dele af eller hele sit overskud på at støtte velgørende formål, som hjælper på et menneskeligt og/eller samfundsmæssigt plan. Socialøkonomiske virksomheder kan derfor spille en væsentlig rolle i fremtidens velfærd – særligt fordi de er uafhængige af det offentlige.

Tip: Se, hvordan du starter en socialøkonomisk virksomhed .

Eksempler på socialøkonomiske virksomheder:

 • Bybi – bæredygtig producent af byhonning, der gør byen sundere, bringer københavnerne tættere på byens natur og skaber muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet
 • Baisikeli – bæredygtig, lokal cykelindustri, der indsamler brugte cykler i Danmark og sender dem til Mozambique, hvor de øger mobiliteten og livskvaliteten for fattige afrikanere
 • Skovsgård Hotel – socialøkonomisk hotelvirksomhed, der skaber arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, og danner ramme for kulturtiltag og andre aktiviteter

At en virksomhed er socialøkonomisk betyder ikke, at den er en særlig virksomhedstype, men at den har et særligt ‘label’, der kan anvendes af socialøkonomiske virksomheder. Registrerede socialøkonomiske virksomheder kan derfor være fonde, anpartsselskaber, aktieselskaber og andre virksomhedsformer.

Tip: Her kan du læse mere om de forskellige virksomhedsformer.

Når en virksomhed er registreret som socialøkonomisk virksomhed, kan den benytte denne betegnelse eller forkortelsen RSV i sit navn. Den vil også fremgå som registreret socialøkonomisk virksomhed i CVR-registret .

Hvilke kriterier skal en socialøkonomisk virksomhed opfylde?

For at blive registreret skal en socialøkonomisk virksomhed leve op til krav omkring:

 1. Socialt formål
 2. Salg af produkter eller ydelser
 3. Uafhængighed fra det offentlige
 4. Ansvarlighed og inddragelse
 5. Investering og anvendelse af overskud

En socialøkonomisk virksomhed er forpligtet til at dokumentere, at den opfylder førnævnte kriterier. Dokumentationen afhænger af det specifikke kriterie, men kan eksempelvis være i form af virksomhedens årsrapport, vedtægter og generelle betingelser.

Herunder finder du en gennemgang af de forskellige kriterier.

1. Socialt formål.

En socialøkonomisk virksomhed skal have et socialt formål, der gavner samfundet. Det betyder, at den skal fremme sociale, kulturelle, sundheds-, miljø- eller beskæftigelsesmæssige formål for at kunne kaldes socialøkonomisk.

Sociale formål kan eksempelvis være koncentreret arbejde:

 • Med en bestemt målgruppe – for eksempel hvis medarbejderne er udsatte eller har et psykisk eller funktionsmæssigt handicap
 • For en sag med et socialt, kulturelt, sundheds- eller miljømæssigt sigte – for eksempel ved at tjene penge til formålet eller støtte formålet gennem virksomhedsdriften

2. Salg af produkter eller ydelser.

For at en virksomhed kan registreres som socialøkonomisk, skal den være erhvervsdrivende. Virksomheden må gerne modtage eksempelvis donationer eller legater, men en betydelig procentdel af dens indtægter skal udgøres af salg af produkter eller ydelser.

En momsregistreret virksomhed vil automatisk leve op til kravet om at være erhvervsdrivende. Imidlertid er der intet krav om, at virksomheden skal være momsregistreret.

3. Uafhængighed fra det offentlige.

En socialøkonomisk virksomhed skal være uafhængig af det offentlige. Det vil sige, at det offentlige ikke må have en betydelig indflydelse på hverken driften eller ledelsen af den socialøkonomiske virksomhed. Det offentlige må altså hverken helt eller delvist have beføjelse til at styre virksomheden.

I denne sammenhæng skal det offentlige forstås som kommuner, regioner, staten eller myndigheder samt selskaber ejet af disse.

En virksomhed defineres ikke nødvendigvis defineres som afhængig af det offentlige, selvom den:

 • Sælger produkter eller ydelser til det offentlige
 • Modtager offentlige tilskud
 • Bliver ført tilsyn med fra det offentlige

4. Ansvarlighed og inddragelse.

I en socialøkonomisk virksomhed skal medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter og kunder så vidt muligt involveres i virksomheden. Hvordan, dette gøres i praksis, kan for eksempel beskrives i virksomhedens vedtægter, målsætninger eller strategier.

Samtidig skal virksomheden drives ansvarligt i forhold til sit sociale formål – for eksempel forpligter virksomheden sig til at leve op til sine målsætninger gennem ledelse, drift, strategi og lignende.

5. Geninvestering og anvendelse af overskud.

Det overskud, der genereres i en socialøkonomisk virksomhed, skal enten anvendes socialt, geninvesteres i virksomheden eller investeres i andre registrerede socialøkonomiske virksomheder. Overskuddet kan også doneres til almennyttige organisationer

Det er altså ikke muligt for aktionærer og ejere at trække overskuddet ud som udbytte – medmindre der er tale om en begrænset andel.

Derudover er det også et krav, at lønninger i virksomheden ikke må overstige, hvad vurderes som værende:

 • Sædvanligt for arbejdets omfang eller hvervets art
 • Forsvarligt i forhold til virksomhedens sociale formål

Tip:Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om kravene for registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Forpligtelser efter registrering.

Når en virksomhed er blevet registreret som socialøkonomisk, skal den leve op til visse forpligtelser omkring gennemsigtighed og årlig rapportering til Erhvervsstyrelsen.

Som minimum skal virksomheden indsende en årsrapport efter regnskabsklasse B – uanset hvilken virksomhedsform, der er tale om. Årsrapporten skal være sendt til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Sammen med årsrapporten skal der indsendes en afrapportering, som dokumenterer, at virksomheden lever op til sine forpligtelser som socialøkonomisk virksomhed.

Afrapporteringen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Vederlag til ledelsen samt eventuelle vederlag til ejere og stiftere
 • Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomheden
 • Hvordan virksomheden opfylder kravene til en socialøkonomisk virksomhed
 • Aftaler med nærtstående parter

Oplysningerne skal indskrives i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, vedlægges som særskilt bilag til årsrapporten eller vedlægges som selvstændig rapportering.

Senest opdateret d. 24/03-2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.