PRIVATLIVSPOLITIK

Her kan du læse om, hvordan Lunar A/S ("Lunar", "vi", "vores", "os") samt koncernforbundne selskaber behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, kommunikerer med os, og når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand (fx din arbejdsgiver eller kollega).

DATAANSVARLIG

Lunar er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som sker hos Lunar i forbindelse med ovenstående situationer. Hvis du har kontaktet eller kommunikerer med et af vores koncernforbundne selskaber, vil det/de pågældende koncernselskaber selv blive dataansvarlige for den behandling af dine personoplysninger, som sker til koncernselskabernes egne formål (herunder fx i forbindelse med din kommunikation med medarbejdere eller ledeledesmedlemmer i de andre koncernselskaber). I så fald vil denne privatlivspolitik også omfatte vores koncernforbundne selskabers behandling af dine personoplysninger (se hvordan du kontakter disse selskaber under "Kontaktoplysninger" nedenfor).

FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Besøg på vores hjemmeside

Vores hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og tjenester. Du kan læse mere om vores anvendelse af cookies og lignende teknologier i vores særskilte cookie-politik . Når der placeres cookies og lignende teknologier på din iPad, computer, mobil og eller lignende r, kan der ske behandling af dine personoplysninger, fx oplysninger om din IP-adresse. Retsgrundlaget for vores behandling af disse oplysninger i forbindelse med cookies til funktions- og analyseformål er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne udarbejde statistik over vores besøgendes brug af hjemmesiden og optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden. Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med cookies til markedsføringsformål, er det samtykke du har givet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kommunikation med vores kundeservice

Når du ringer til vores kundeservice, bliver du gjort opmærksom på at vi gemmer samtalen. Dette gør vi fordi vi bruger samtalen til at træne vores medarbejdere, så de kan levere en endnu bedre kundeservice til dig. Derudover gemmer vi samtalen, så vi kan vende tilbage til den, hvis der skulle opstå et problem mellem dig og vores medarbejder i kundeservicen. Det kunne eksempelvis være som led i bevisførelse eller hvis du indgiver en klage vedrørende vores kundeservice.

Kommunikation med os eller et koncernselskab

Hvis du kontakter os eller et af vores koncernforbundne selskaber (fx via e-mail) vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, såsom dine kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed (fx hvis du repræsenterer en af vores samarbejdspartnere eller leverandører) eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Vi behandler disse oplysninger blandt andet for at kunne håndtere og besvare din henvendelse og for at kunne kommunikere med dig eller den virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne kommunikere og evt. opfylde den aftale vi har indgået med den virksomhed, du repræsenterer. Hvis vores aftale er indgået direkte med dig (og ikke et selskab) er retsgrundlaget for den ovenstående behandling databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig (fx en serviceaftale).

MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med vores kommunikation med dig, kan vi videregive dine personoplysninger til de relevante koncernforbundne selskaber. Derudover vil dine personoplysninger blive overladt til vores databehandlere, som bl.a. hoster vores it-systemer eller udfører konkrete administrative opgaver for os. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere. Vi kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder i tilfælde, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en retlige forpligtelse, som vi kan være underlagt, herunder fx i forbindelse med stævninger, retskendelser eller ransagskendelser.

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det sker, hvis vi gør brug af databehandlere og/eller underdatabehandlere, der befinder sig uden for EU og EØS. Du kan se en liste over vores tredjelandsoverførsler her . Listen indeholder også en oversigt over det relevante overførelsesgrundlag (dvs. den retlige hjemmel vi har for at overføre dine personoplysninger til tredjelande). Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, herunder en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger mv., kan du anmode herom ved at udøve dine rettigheder som angivet nedenfor i afsnittet "Dine rettigheder mv.".

OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi må kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet i de ovenstående afsnit. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har gemte personoplysninger, som skal slettes. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne opbevares, dog variere afhængigt af de konkrete formål.

Besøg på vores hjemmeside

I forbindelse med vores anvendelse af cookies på hjemmesiden, behandler vi dine personoplysninger i de pågældende cookies' levetid. Du kan se en oversigt over de konkrete levetider for de forskellige cookies, vi anvender, i vores særskilte cookie-politik.

Kommunikation med os eller et koncernselskab

De personoplysninger vi behandler i forbindelse med vores generelle kommunikation med dig, som beskrevet ovenfor, slettes som udgangspunkt senest 6 måneder efter din seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet.

RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Lunar på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under afsnittet "Kontaktoplysninger". Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

DINE RETTIGHEDER MV.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er nærmere beskrevet nedenfor i dette afsnit.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.

INDSIGT I OPLYSNINGER

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, til hvilket formål, hvor de kommer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi på baggrund af dit samtykke videregiver data. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede eller du afgav dem til, kan du bede om at få dem slettet. Hvis du anmoder os om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.

KONTAKT

Lunar A/S
Hack Kampmanns Plads 10, DK-8000 Aarhus C
CVR-nr: 36982837
Telefon: +45 70 60 54 54
E-mail: hello@lunar.app

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:
På e-mail: dpo@lunar.app
Ved brev: Hack Kampmanns Plads 10, DK-8000 Aarhus C, att. "DPO"

Koncernforbundne selskaber

Nedenfor er oplistet de koncernforbundne selskaber, som kan modtage dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen:

Lunar Holding ApS
Hack Kampmanns Plads 10, DK-8000 Aarhus C
CVR-nr: 36945745
Telefon: +45 61 20 98 07
E-mail: hello@lunar.app

Lunar Bank A/S
Hack Kampmanns Plads 10, DK-8000 Aarhus C
CVR-nr: 39697696
Telefon: +45 61 20 98 07
E-mail: hello@lunar.app

Lunar Way AB
BOX 7527
103 92 Stockholm
Stockholms län
Registreringsnummer: 559124-9072
Telefon: +45 70 60 54 54
Mail: hello@lunar.app